ALGEMENE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN

 

De Westfriese RunBikeRun wordt gehouden als zelfstandig evenement. Van alle deelnemers wordt verwacht dat ze zich houden aan het deelnamereglement, algemene voorwaarden en de voorschriften.

ORGANISATIE

De Westfriese RunBikeRun wordt georganiseerd door Stichting Sportief West-Friesland. Stichting sportief Westfriesland is sinds 14 februari 2002 ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 37100371.

INSTRUCTIES

De deelnemer dient de instructies op te volgen van de organisator of van personen die herkenbaar zijn als medewerker van de organisatie.

AFSTANDEN

De wedstrijd bestaat uit 5,37 km hardlopen, 27,5 km fietsen en tenslotte weer 2,17 km hardlopen. Het hardloopparcours is verhard en wordt gehouden in park bij de ijsbaan. Het fietsparcours is over – niet afgesloten – verkeersluwe openbare weg, de deelnemers dienen zich dus aan de verkeersregels te houden. Op alle kruispunten  staan een of meerdere gecertificeerde verkeersregelaars.

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het afleggen van de volledige afstanden van elk onderdeel van de wedstrijd. Weet welke afstand en het aantal ronden dat u moet afleggen. Afsnijden van het parcours of onsportief gedrag leidt tot onmiddellijke diskwalificatie.

INDIVIDUEEL EN DUO

Deelname is mogelijk als individueel atleet  (-e) of als duo-team. Bij een duo-team neemt één deelnemer het lopen en de ander het fietsen voor zijn rekening. Een duo-team mag uit elke geslacht – en leeftijd combinatie bestaan.

LEEFTIJD EN GEZONDHEID

Deelname is mogelijk vanaf een minimumleeftijd van 16 jaar. Er is geen maximum leeftijd. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.

REGLEMENT

Dit evenement wordt niet in samenwerking met de Nederlandse Triathlon Bond georganiseerd. Het NTB-reglement is echter wel van toepassing, Als deelnemer word je geacht op de hoogte zijn van het wedstrijdreglement. Meer informatie in de e-mail die je ontvangt na inschrijving + betaling.

ANNULEREN

Een annulering dient via e-mail te gebeuren en kent voor de volgende voorwaarden:

 • Bij annulering voor 26 maart wordt het inschrijfgeld gerestitueerd minus €5,00 aan administratiekosten;
  • bij annulering na 26 maart vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

Uitzonderlijke omstandigheden:

 • De Organisator heeft het recht het Evenement geheel of gedeeltelijk, voor of tijdens de loop af te gelasten als dit nodig is om de veiligheid van mens en goed te waarborgen. Ook calamiteiten elders en/of overmacht zouden tot afgelasting kunnen leiden.
 • Bij afgelasting zal er geen nieuwe datum in het lopende jaar worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt in principe een jaar later plaats.
 • De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gemaakte kosten, persoonlijk of bedrijfsmatig, bij afgelasting van het evenement.
 • Voor deelnemers vindt er na twee weken voor het evenement geen restitutie plaats van inschrijfgelden in het geval het Evenement onverhoopt wordt afgelast.

PRIJZEN

Voor individuele deelnemers zijn er geldprijzen voor dames en heren. Er zijn prijzen in diverse leeftijdscategorieën en voor de duo-teams.

TIJDSLIMIET

Atleten die één uur en vijfenveertig minuten na de start niet aan het laatste looponderdeel (2 1/2 km) zijn begonnen kunnen uit de wedstrijd genomen worden.

FIETSONDERDEEL

Het dragen van een goedgekeurde helm is verplicht zodra de fiets niet meer in het rek hangt. Met andere woorden: na de eerste run eerst helm op, dan fiets pakken. En na het fietsen: eerst fiets weghangen, dan pas helm af. Bij de fietskeuring wordt ook je helm gecontroleerd terwijl deze vastgemaakt op je hoofd zit, Na de controle plaats je de fiets op de daarvoor bestemde plaats in de wisselzone, je helm blijft dan bij je fiets. Nadat de fiets ter controle is aangeboden, mag deze de wisselzone niet meer verlaten.

Tijdens het fietsonderdeel zijn voor de aspecten onderlinge afstand en inhalen de reglementen van de NTB van toepassing,

De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.

NB: Ook Duo fietsers plaatsen hun wedstrijdfiets voor de start in de wisselzone.

WISSELZONE

In de wisselzone worden uitsluitend deelnemers en officials toegelaten. Tijdens en na afloop van de wedstrijd wordt de wisselzone afgesloten gehouden. Elke deelnemer krijgt de fiets alleen terug op vertoon van het startnummer dat met de verstrekte fietssticker correspondeert. In de wisselzone staan genummerde fietsenrekken die corresponderen met het startnummer. Elke deelnemer wordt geacht de fiets (terug) te plaatsen in het fietsenrek dat correspondeert met het startnummer.

Fietsen in de wisselzone is niet toegestaan. Dus pas opstappen op de fiets bij de opstapbalk, en ook afstappen bij de afstapbalk.

 JURY

Alle aanwijzingen van de organisator dienen te worden opgevolgd. De organisator heeft het recht om deelnemers uit de wedstrijd te nemen of in te grijpen in het wedstrijdverloop wegens vertreding(en) van het reglement. Mocht je uitvallen, dan dien je je af te melden bij een medewerker van de organisatie (bij voorkeur bij de finish).

EIGEN RISICO

 • Iedere deelnemer doet mee op eigen risico.
 • De organisator aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid welke kan voortvloeien uit deelname.
 • De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie.
 • De deelnemer stelt de organisator niet aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 • Van de deelnemer wordt verwacht dat er geen schade wordt toegebracht aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat.

STARTNUMMER

De deelnemer ontvangt van de organisator een startnummer waarop de deelnemer toegekende nummer is vermeld. De deelnemer dient het startnummer op de borst van de deelnemer te bevestigen bij de looponderdelen. Op het fietsonderdeel moet hij op de rug gedragen worden. Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar is. Het mag niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de Deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die de deelnemer is versterkt door de Organisator.

PORTRETRECHT

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.

UITSLAG

De organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. Een toegekende prijs moet door de deelnemer aan de organisator worden teruggeven indien de deelnemer er op grond van de gewijzigde uitslag geen recht meer op heeft.

LET OP: De organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken van kleding, voor ongevallen en/of schade aan eigendommen.

OVERIGE

 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisator.
 • Het is niet toegestaan politieke en/of levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.

© 2023